Grunnlagsdokumenter IKAP 2

Tema som er utredet og nedfelt i en rapport om kunnskapsgrunnlag er befolkning, bolig, transport og næring.

Kunnskapsgrunnlag IKAP-2
Notat for utarbeiding av prognose for næringsareal i Trondheimsregionen.

Kartportal for boligfelt og næringsareal.

Rapporter fra sommerjobbstudenter:
Sommeren 2013 jobbet to studenter ved Fysisk planlegging på NTNU for IKAP. Anna Lindholm og Elisabeth Varsi Stubbrud reiste rundt i Trondheimsregionen og satte seg inn i faglitteratur om bokvalitet i tettbebygde områder, boligpreferanser og kommunenes rolle i styrking av sentra. Arbeidet resulterte i fire rapporter. Rapportene skal brukes som grunnlagsdokumenter i rullering av IKAP.

Last ned rapportene her:
Tettere tettsteder (2013)
Suksesskriterier for gode bomiljøkvaliteter
Kafeliv eller stor hage
Attraktivt sentrum