Hoveddokumenter

IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv ved å gi konkurransedyktige tilbud for næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling gjennom å samordne arealbruken. Det skal gi bedre grunnlag for å avveie arealbruk mot ulike regionale og nasjonale mål.

IKAP 2 vedtatt 13. februar 2015

Vedlegg IKAP 2:

Senterstruktur
Regionale hovedårer – kollektivtransport
Prioriterte stasjoner
Prioriterte næringsarealer for arealkrevende bedrifter
ABC-prinsippet
Korridorer – samarbeid næringsutvikling