Massedeponi

Massedeponi i Trondheimsområdet
Oppdatering regional utredning av områder for deponering av rene masser

Trondheimsregionen har som del av IKAP arbeidet oppdatert den regionale utredningen om deponering av rene masser som ble vedtatt 17.04.2015.
I møte 18. desember 2020 vedtok Regionrådet i Trondheimsregionen Massedeponi i Trondheimsområdet – oppdatering regional utredning av områder for deponering av rene masser.

Vedtak:
1. Regionrådet i Trondheimsregionen vedtar Massedeponi i Trondheimsområdet – oppdatering regional utredning av områder for deponering av rene masser med justering etter vedtaket i Bystyret i Trondheim kommune desember 2020.
2. Trondheimsregionen vil i samarbeid med MEF fortsette å rapportere om status på deponikapasitet to ganger per år.
3. Trondheimsregionen vil hente inn kunnskap om dagens massehåndtering i utbyggingsprosjekt i regionen, og om hvordan dette håndteres i de andre storbyregionene. Daglig leder bes om å komme tilbake med et forslag til et utvalg som sammen kan komme med forslag til en mer bærekraftig håndtering av overskuddsmasser.

Vedtatt utredning av områder for deponering av rene masser:
Massedeponi i Trondheimsområdet vedtatt 18.12.20
vedlegg 1 Samlet oversikt vurderingene deponiområdene
vedlegg2 Årlig kapasitet 2020-2030
vedlegg3 Oversikt rekkefølgekrav

Protokoll vedtak i Bystyret i Trondheim kommune
Oversikt justeringer etter Bystyrets vedtak

Veileder
Trondheimsregionen har utarbeidet en saksbehandlingsveileder for deponering av rene masser i Trondheimsregionen.
I møtet 13. desember 2019 sluttet regionrådet seg til veilederen. Kommunene i Trondheimsregionen bes å legge veilederen til grunn i behandling av forslag til deponering av rene masser.
Deponering av rene masser i Trondheimsregionen – informasjon til søker og retningslinjer for saksbehandler.

Kartportal
Trondheimsregionen har utviklet en kartportal med status for deponiområder. I første omgang er områdene i Malvik, Klæbu, Melhus og Trondheim kartlagt. Kartleggingen skal utvides med Stjørdal, Skaun og Orkland.
Kartportal med status for deponiområder

 

Rapport med anbefaling områder deponi (2015)
I møte 17. april 2015 vedtok regionrådet i Trondheimsregionen Massedeponi i Trondheimsregionen – regional utredning av områder for deponering av rene masser. Rapporten omfatter:

  • Forslag til en strategi for håndtering av rene masser i Trondheimsregionen.
  • Anbefaling av områder for deponering av rene masser i og rundt Trondheim.

(I regionrådsmøtet 13. desember 2019, ble det bestilt en oppdatering)

Massedeponi i Trondheimsregionen– regional utredning av områder for deponering av rene masser, 17. april 2015.
Kart anbefaling
Vurderingskriterier deponi.

Utredninger
Høringsutkast regional vurdering områder deponi.
Høringsutkast regional vurdering tilleggsområder deponi.
Naturtypekartlegging.
Viltkartlegging Klæbu-Malvik.
Leinstrandkorridoren – notat fra ekspertmøte 15. desember 2014.
Viltkorridorer og tilrådinger – notat Per Gustav Thingstad.