Mindre bilbruk – større næringstomter

•    Vil flere kommuner i regionen følge Trondheim i kutt av bilbruk? En ny Byvekstavtale med staten åpner for det.
•    Kan kommunene samarbeide bedre om store næringstomter? Mål: Flere arbeidsplasser til regionen framfor innbyrdes konkurranse.

Gjennom flere år har Trondheim lyktes med å stoppe veksten i bilkjøring til fordel for gåing, sykling og kollektivbruk. Bilbruken øker i nabokommunene.

Byvekstavtale og næringsarealer var hovedtema da formannskapene i Trondheimsregionen møttes på Hell 23.-24. mars. Presentasjoner nederst.

I stikkords form:

BYVEKST UTEN BILVEKST
Bymiljøavtalen mellom Trondheim og staten blir til en Byvekstavtale som varer til 2029, og den kan omfatte hele regionen. Overordnet mål vil være null økning i personbiltrafikken – først for å kutte klimautslipp, deretter fordi det ikke er plass til alle bilene.

Lars Aksnes, Statens vegvesen/leder Miljøpakkens kontaktutvalg:
Staten går inn med penger, men kommunene må føre en arealbruk som bremser bilbruken.

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim:
Trondheim sto uten penger til å bygge ut samferdsel i 2008. Gjennom Miljøpakken og Bymiljøavtalen har byen siden fått over 7 milliarder kroner. Vi forpliktet oss og fikk nye muligheter. Vi har bygd ut veger, kollektivtrafikk, sykkeltilbud, gjort skoleveger tryggere, kuttet bilkøer og endret reisevaner. Feks 1500 flere barn sykler til skolen på tre år. Byen og regionen har blitt bedre. Vi ønsker nabokommunene med, men de må gjøre tiltak selv.

Fra debatten:
Advarsel mot at statens krav til fortetting og annen arealbruk kan avfolke bygdene.
Takk til Miljøpakken for at Trondheim har blitt bedre for alle som jobber i og bruker byen.
Klæbu: Vi har et kjempegodt busstilbud og bompenger gir oss ny fylkesvei.

Om oppgave: Hva kan kommunene forplikte seg til, hvordan øke inntekter?
•    Arealbruk slik at folk kan bo, jobbe og handle uten å kjøre bil – kompakte sentra og utbygging nær kollektivtilbud.
•    Bygg ut rundt eksisterende tettsteder, skoler, jernbanestasjoner.
•    Restriksjoner på parkering.
•    Finne arealer til innfartsparkering. Enklere å kutte bilbruk til Trondheim (pendling) enn i egen  kommune.
•    Ikke bompenger, men nullvekstbidrag etter klimafotavtrykk.
•    Teknologi slik at folk betaler bompenger etter kjørelengde, ikke hvor de kjører.

Nytt tema:
STORE NÆRINGSTOMTER – SAMARBEID OG INNBYRDES KONKURRANSE
Esther Balvers, Trondheimsregionen:
Vi trenger 1340 dekar næringsareal om virksomheter flytter ut fra Nyhavna, Lade/Leangen og Tempe/Sluppen via byomforming. Regionen har nok areal om kommunene samarbeider.

Rita Ottervik, Trondheim:
Byomforming må til for å bruke areal bedre. En del bedrifter må flytte på seg. For Trondheim er ikke postnummer avgjørende, men at arbeidsplassene blir i regionen.

Berit Rian, Næringsforeningen:
Hold bedriftene i regionen, slutt med innbyrdes konkurranse. Vi har nok plass til kontor, men trenger areal til store etableringer. Trenger også en interkommunal mineralplan. Utvinning av pukk og grus gir gode tomter etterpå.

Tore O. Sandvik, ST fylkeskommune med kobling samferdsel og næringsliv:
* Lite kø er viktig for næringslivet. Yahoo sa nei til California pga bilkøer.
* Trondheimsregionen er ett av de stedene i verden med minst avstand fra grunnforskning til kommersiell bedrift.

Naturlig overgang til NTNU Bridge, som kobler studenter og kommuner. Kommunene er ikke flinke til å utnytte studentene, ifølge
Simon W. Lie, NTNU Bridge:
7000 går ut av NTNU med master- eller bachelorgrad hvert år. Halvparten av disse studentoppgavene er relevante for offentlig forvaltning. Alt dere må gjøre er å:
* komme opp med en faglig interessant problemstilling
* sette av ca 20 timer til veiledning
Dere får fersk fagkunnskap og inntil 1000 arbeidstimer tilbake.

Morten Wolden, rådmann i Trondheim, om det å kjøpe på en framoverlent måte:
Flere endringer i samfunnet øker behovet for innovative anskaffelser – dvs å kjøpe nye løsninger:
•    En eldre befolkning
•    Miljøutfordringene
•    Økt konkurranse om gode hoder og bedrifter

Presentasjoner -Byvekstavtale:
Miljøpakkens resultater i Trondheim – Rita Ottervik

Næringsarealer og næringsutvikling:
IKAP, status – Esther Balvers
Byomforming i Trondheim – Rita Ottervik
Strategi næringsarealer – Esther Balvers
Orkdal, næringsarealer – Jørgen Indergård
Midtre Gauldal, næringsarbeid – Sivert Moen

Status for næringslivet – Børge Beisvåg
NTNU Bridge – Simon W. Lie
Innovative offentlige innkjøp – Morten Wolden


Brattøra og Nyhavna. Virksomheter flytter ut.