Dobbelt spor på bane – fire felt på veg

Topp 6-lista er klar. Trondheimsregionen vedtok 11. desember hvilke prosjekter som er viktigst innen samferdsel. Målet med prioriteringen er å sikre penger fra staten til bane og veg der det trengs aller mest.

Konkurransen om samferdselsmidlene er knallhard.

Malvik (12)

E6 Øst i Malvik. Vegen må ha fire felt også mellom tunnelene når tunnelene får fire felt (doble løp), mener Trondheimsregionen. Men det skal ikke gå ut over den prioriterte satsinga på jernbanen langs samme strekning.

Bane eller E6 Øst
Konflikten mellom satsing på el/dobbeltspor på jernbanen kontra fire felt på E6 Øst Trondheim-Stjørdal er over. Floken er løst. Jernbanen står øverst, men E6 Øst er også inne på topplista. Følgende ordlyd samlet alle de ti kommunene:

”Utbygging av doble tunnelløp og fire felts vei mellom Trondheim og Stjørdal må skje med statlig fullfinansiering av tunnelene og med så lav bompengeandel som mulig, og ikke på bekostning av baneutbygging Trondheim-Steinkjer”.

I tunnel eller nær sjøen
Malvik og Trondheim fikk vedtatt en protokolltilførsel som gjelder trasé for framtidig dobbeltsporet jernbane gjennom Malvik. Langtunnel må utredes som et alternativ til dagens trasé nær sjøen.

Dagens trasé vil uansett bli elektrifisert før man bygger dobbeltspor. Kostnadene ved elektrifisering utgjør en liten del av hele prosjektet. El er inne i Nasjonal Transportplan, mens dobbeltspor ligger lenger inn i framtida. Jernbaneverket må snart skrote dagens gamle diesellokomotiv og vil erstatte dem med el-lok.

Topp 6 i kortform:

  • Jernbane: El-drift og dobbeltspor til Stjørdal.
  • Ny E6 Sør: Nasjonalt viktig stamveg.
  • E6 Øst: EU-krav om doble tunnelløp pga trafikkmengde utløser fire felt mellom tunnelene.
  • IKAP: Arealbruk som reduserer reisebehov og stimulerer kollektivtrafikk.
  • Miljøpakken/Bymiljøavtaler: Videre satsing, staten må ta økte driftskostnader til kollektiv.
  • Torgård: Knutepunkt for gods må inn i NTP 2018-2027.

Ny E39 i Orkdal knyttet til havneutbygging er nytt punkt, men ikke inne i topp 6.

En utfordring har vært å spisse prioriteringen. Den skal være et målrettet verktøy i konkurransen om penger fra staten, og ikke en ønskeliste fra Ole Brumm. Se hele Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen.

Debatten i regionrådet fredag 11. desember reiste følgende problemstilling:

  • Vi bygger veg (bla. økt kapasitet på E6 Øst) mens vi skal redusere biltrafikken.

Motargument:

  • EU krever doble tunnelløp på E6 Øst av hensyn til trafikksikkerheten. Bompenger vil sikre fire felt også mellom tunnelene. Uten bompenger vil trafikken øke mer.

Barn på flukt til oss
Les mer i nyhetsbrev fra regionrådet. Der ser du blant annet at kommunene våre trolig må bosette over 2000 flytkninger de neste to årene. En strøm av enslige mindreårige byr på nye utfordringer. Staten (Imdi) ber kommunene samarbeide, lære av hverandre, motvirke fremmedfrykt og selv starte mottak for barn på flukt.

Se presentasjon om innvandrings- og flyktningesituasjonen.