Se på meg! Kom hit! Bli her!

Attraktivitet som tema preget årets siste regionråd. Ønske om sterkere tiltrekningskraft går igjen som rød tråd. Kampen om gode hoder og hender tilspisses. Skal vi liksom på Tinder nå?

Folk må vite om oss og like oss for å velge oss som et sted å bo og jobbe. Foto: Glen Musk.

Her er kort nyhetsbrev fra regionrådsmøtet 17. desember.

1. STRATEGI FOR VERDISKAPING – vi er tiltrekkende
Trondheimsregionen skulle lage en ny Strategisk Næringsplan (SNP), nå blir det en Verdiskapingsstrategi (VST). Ikke bare nytt navn, men et innhold tilpasset fylkeskommunen sin strategi. Høringsutkast kommer snart med mål om vedtak andre kvartal 2022. Kommunene lager handlingsplaner. Stikkord fra VST-utkast:

Største utfordring for næringslivet:
Tilgang på kompetanse
Botemiddel:
Attraktivitet i form av
– Nok boligtomter
– Nok næringsareal
– Sentrumsutvikling for bolig, næring, kultur og besøk

Vi har fortrinn som må utnyttes bla innen bioøkonomi, teknologi og universitet/forskning.
Presentasjon om VST

Vedtak, sterkt forkortet:
Daglig leder legger fram et forslag til verdiskapingsstrategi i regionrådsmøtet i februar 2022.

2. TALENT ATTRACTION MANAGEMENT (TAM) – vi må bli mer tiltrekkende
TAM oversetter vi til et program for å Tiltrekke og beholde talenter innen teknologi. Christian Haugen i Næringsforeningen orienterte om status med å skaffe oss et slikt verktøy:

* Webportal åpner i januar/februar
* Ambassadørprogram er neste trinn, dvs å få folk som har flyttet hit til å fortelle om oss.
* Det gjenstår bla å finansiere og organisere et permanent arbeid på området.

Mange regioner jobber systematisk. Merverdien av å skaffe og beholde kompetanse er kolossal.

  • Norge vil trenge 40 000 flere med IKT-kompetanse innen 2030.
  • Et flertall velger sted før de velger jobb, før var det omvendt.

Vi er allerede en internasjonal region, og det gir muligheter:

– 3500 internasjonale studenter fra 119 land på NTNU
– 75 nasjonaliteter ved SINTEF
– 53 % av de ansatte ved tekno-selskapet ARM i Munkegata er fra andre land enn Norge

Budskap: Trondheimsregionen trenger et kraftfullt TAM-program som jobber bla med informasjon, kampanjer (sosiale medier), jobbtilbud til partnere og nettverk for integrering.
Presentasjon TAM

Vedtak:
Tas til orientering

Fra presentasjonen om Talent Attraction Management-program for å rekruttere kompetanse.

3. PROSJEKT PROFILERING – se hvor fine vi er
Problem: En rekke aktører profilerer kvaliteter i Trondheimsregionen hver for seg.
Løsning: Et prosjekt som koordinerer og gir slagkraft.
Forprosjektet er klart. Vi ser at Trondheim har store muligheter som tekno-hovedstad og studieby. Visit Trondheim har laget merkevarestrategi. Prosjektleder Eileen Brandsegg med følgende råd:
– Ikke fortsette ukoordinert som i dag
– Ikke slå sammen aktører, men…
– Lage et prosjekt på 2-3 år der relevante organisasjoner samarbeider om felles mål og kommer med en permanent løsning etter denne perioden.

Tall å tenke på (fra Meltwater medieovervåking):
* Trondheim hadde 150 000 visninger i sosiale medier i en periode – potensialet er 102 milliarder.
*
«Trondheim» har 20 ganger så stor gjennomslagskraft som «Trøndelag».
Presentasjon profilering

Vedtak:
Regionrådet ber daglig leder jobbe videre med å utvikle gode framtidsrettede løsninger for profileringsarbeidet av Trondheimsregionen og Trondheim.

4. EUROPEISK MATREGION – kom og smak på oss
Trøndelag har altså status som European Region of Gastronomy i 2022. På menyen står alt fra gode råvarer til serveringsklar gourmet. Hva kan vi få ut av denne oppmerksomheten? Tiltak:
* norwayfoodregion.no er på nett
* plan om video fra Home og Nordic Flavours
* rett fra gård til kjøkken – distribusjon av lokalmat
* internasjonal matpresse – håp bla om britiske skribenter til Britannia og Credo mm
Presentasjon matregion

Vedtak:
Saken tas til orientering.

5. PROSJEKT SKINNVÆST – merk deg navnet
Med base i Orkland skaper Thams-klyngen nye produkter og arbeidsplasser på tvers av bedrifter og bransjer. Avfall ett sted kan ha verdi hos en annen. Orkland Brikette er ferskt eksempel – støv fra industrien blir nå innsatsprodukt i stedet for søppel. Økonomien er sirkulær.

I februar lanserer Thams-klyngen Prosjekt Skinnvæst (arbeidstittel).
Visjon: Orkland tar en ledende rolle internasjonalt innen storskala grønn industri.
Misjon: Trøndelag som sirkulær superklynge med Orkland som hub for storskala grønn industri.
Presentasjon Thamsklyngen

Vedtak:
Saken tas til orientering.

6. MILJØVENNLIG MASSEHÅNDTERING – bærekraft i praksis
Prosjekt for mer bærekraftig bruk av overskuddsmasser fortsetter.
Mål: Mindre transport og mer gjenbruk.
Nå pågår innsamling av kunnskap. Næringsliv og forskning deltar.
Presentasjon massehåndtering

Vedtak:
Tas til orientering

Innkalling med vedlegg til møtet her