Godsterminal på Torgård eller Søberg?

Brattøra

Om noen år skal vognene på bildet parkere enten på Torgård eller Søberg. Regjeringen har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede de to alternativene i ekspressfart – innen utgangen av året.

Arbeidet starter nå. Direktør Anne Skolmli i Jernbaneverket orienterte om den videre prosessen på møtet i regionrådet i Klæbu 25.april. En rapport som sammenligner Torgård i Trondheim og Søberg i Melhus skal foreligge i løpet av 2014. Det er ikke sikkert Jernbaneverket kommer med en konkret anbefaling, ifølge Anne Skolmli.

Kommunene skal være med
Jernbaneverket er opptatt av å involvere berørte kommuner og andre relevante parter så godt som mulig trass i høyt tempo. På møtet i Trondheimsregionen ble det enighet om å nedsette ei samrådsgruppe med blant annet kommunene Trondheim, Melhus, Orkdal (havn) og Skaun (gjennomgangstrafikk mellom godsterminal og havn).

I Jernbaneverkets tidligere konsekvensutredning av en rekke alternativer endte Torgård og Søberg ganske likt. Torgård var litt bedre på en del parametre, men Søberg er antatt å bli billigere fordi det gir mindre behov for å bygge ut ny infrastruktur til jernbane. Allerede 6.mai blir det folkemøte i Melhus. Søberg er mer omstridt lokalt enn Torgård. Innbyggere har etablert en aksjon mot godsterminal i bygda. Det politiske miljøet er delt.

Den nye utredningen skal gå i detalj på de to alternativene, og danne grunnlag for sentrale myndigheters endelige stedsvalg.

Debatten i Trondheimsregionen 25.april dreide seg særlig om behovet for å sikre medvirkning og å få kunnskap ut til innbyggerne. Noen pekte på at tida blir for knapp. Andre legger vekt på at det allerede har gått altfor lang tid, at næringslivet i Midt-Norge taper penger på den utdaterte terminalen på Brattøra og at andre samferdselstiltak kan komme foran oss i pengekøen.

Havn på Orkanger
Orkanger blir regionhavn ved valg av Torgård eller Søberg som godsterminal. Anne Skolmli understreker at koblinger til Orkdal og vegsystemet der er et viktig tema i videre utredning. Trondheim Havn har ønsket seg en integrert løsning med jernbane koblet til båt, men planlegger nå for en delt løsning med satsing på Orkanger. Ett containerskip i stedet for gods på veg fjerner i snitt 152 trailere som i dag går opp og ned Østerdalen, ifølge havnedirektør Wollert Krohn-Hansen..

– Vi tar et regionalt ansvar som gir belastninger, og venter at storsamfunnet også tar et ansvar, sa ordfører Gunnar H. Lysholm i Orkdal. Orkdal kommune, to nabokommuner, fylket og Statens vegvesen arbeider nå med et mulig bompengeprosjekt. Målet er å bygge ut veg og tunneler for å ta unna økt trafikk blant annet fra ei regionhavn.

Muruvik i Malvik er  nevnt som mulig havn i tillegg, siden elektrifisering og oppgradering av Meråkerbanen kan åpne en godskanal østover.

Hellige krigere
Andre saker:
Møtet i regionrådet diskuterte også den varslede kommunereformen, der Regjeringens ekspertutvalg peker på påstått dårlig samarbeid mellom kommunene våre som begrunnelse for sammenslåing.

Det er fortsatt uenighet om det såkalte samferdselspolitiske fundamentet i Trondheimsregionen. Vedtak over lista med prioriterte tiltak innen transport ble utsatt igjen.

IKAP 2 kommer også til å by på utfordringer: Skal kommunene forplikte seg via en felles arealplan til å bygge boliger slik at vi reduserer bilransport og utslipp av klimagasser – altså i eller nær sentra? Eller skal de bestemme selv, og i hvor stor grad?

Hvor mange bompengeproisjekter tåler pendlerne i regionen økonomisk? Og hva skal vi gjøre sammen for å håndtere de kriminelle MC-miljøene og unngå at ungdom reiser til krigsområder som Syria og Somalia og kommer hjem med traumer eller ekstreme holdninger?

Les mer i dette nyhetsbrevet