Dilemma: Veg, jernbane og bompenger

Kryssende interesser knyttet til E6 Øst kommer på dagsorden igjen når regionrådet i Trondheimsregionen samles i Stjørdal fredag 17. april.

Malvik 12

  • Vil bygging av fire felt mellom tunnelene Trondheim-Malvik-Stjørdal (bildet) gå på bekostning av planene om moderne jernbane på samme strekning?
  • Vil rask prioritering av fire-felts motorveg styrke bilen og svekke toget i strid med vedtatt politikk?
  • Er det noen fornuft i IKKE å bygge fire felt mellom tunnelene når staten likevel vil bygge fire felt i tunneler?
  • Strekningene mellom tunnelene er anslått til å ville koste 2 milliarder. Skal bilistene dekke alt dette i bompenger?
  • Hvor skal bommene stå, og hva skal det koste å passere dem?

Ny bom i Malvik
Beregninger antyder at med en takst på 18 kroner i tre bomstasjoner vil bommene måtte stå i 15 år. Trondheim, Malvik og Stjørdal har diskutert løsninger i lang tid. En mulig modell er at det kommer en bom i hver kommune, og at pengene fra de enkelte bommene dekker inn vegbygging i samme kommune.

I så fall må en ny bom opp i Malvik. I Trondheim (Ranheim) og Stjørdal står det bommer på E6 Øst. Trondheim ønsker Ranheim-bommen inn i Miljøpakken dersom den skal bli stående.

Teamet kommer opp fordi Trondheimsregionen er bedt om å avgi høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan 2018-2027.

Her er en kortversjon av forslag til høringsuttalelse:

  • E6 Sør må sikres rask og sammenhengende utbygging (gjennom Gauldalen og videre sørover), og bompengeandelen må ikke overskride 3,5 mrd kr.
  • Staten må legge til rette for rabattordninger mellom bompengeprosjektene.
  • Godsterminal (Torgård) må bygges ut helhetlig (ikke utsette tunnel under Vassfjellet), og den må komme i NTP-perioden 2018-2027.
  • Vegsystemet på Orkanger må oppgraderes parallelt med utbygging av storhavn.

Trondheimsregionen skal også diskutere blant annet kommunereform, massedeponi og strategisk næringsplan. Les mer i dette nyhetsbrevet.

Se innkalling og vedlegg.