Næringsarealer

Tilgang på gode næringsarealer er et viktig konkurransefortrinn. Trondheimsregionen styrker samarbeid på tvers av kommunegrenser og informerer om status på næringsarealutvikling i regionen.

Kartportal
Næringsarealer Trondheimsregionen: planstatus – areal  – tidsperspektiv
Her finner du informasjon om næringsarealer i Trondheimsregionen for alt fra bygg, anlegg og lager til tyngre industri. Ta kontakt med kommunen for mer detaljert informasjon.
Kommunene oppdaterer status for utvikling av næringsarealene hver høst (tabell).

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen
Etter bestilling fra Formannskapet i Trondheim kommune, sak 1/16 – 5. januar 2016, har Trondheimsregionen laget en utredning som vurderer om det er tilstrekkelig egnet areal til forskjellige arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen. Utredningen har ført til anbefalinger for kommunene i Trondheimsregionen om hva de kan bidra med for å sikre at det både på kort, mellomlang og lang sikt er byggeklare tomter tilgjengelig for arealkrevende virksomheter. Utredningene og anbefalingene er nedfelt i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. Strategien erstatter ikke IKAP eller kommuneplanens arealdeler i kommunene.

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen ble vedtatt 28. september 2018.
Sammendrag

Underdokumenter:
Kartlegging næringsarealer Trondheimsregionen-planstatus, egnethet, tidsperspektiv
Fortetting av næringsarealer i Trondheim – HUS arkitekter
Arealkrevende næringer i byomformingsområder i Trondheim – Rambøll