Næringsarealer

Tilgang på gode næringsarealer er et viktig konkurransefortrinn. Trondheimsregionen styrker samarbeid på tvers av kommunegrenser og informerer om status på næringsarealutvikling i regionen.

Kartportal
Næringsarealer Trondheimsregionen: planstatus – areal  – tidsperspektiv
Her finner du informasjon om næringsarealer i Trondheimsregionen for alt fra bygg, anlegg og lager til tyngre industri. Ta kontakt med kommunen for mer detaljert informasjon.

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen
Etter bestilling fra Formannskapet i Trondheim kommune, sak 1/16 – 5. januar 2016, har Trondheimsregionen laget en utredning som vurderer om det er tilstrekkelig egnet areal til forskjellige arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen. Utredningen har ført til anbefalinger for kommunene i Trondheimsregionen om hva de kan bidra med for å sikre at det både på kort, mellomlang og lang sikt er byggeklare tomter tilgjengelig for arealkrevende virksomheter. Utredningene og anbefalingene er nedfelt i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. Strategien erstatter ikke IKAP eller kommuneplanens arealdeler i kommunene.

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen ble vedtatt 28. september 2018.
Sammendrag

Underdokumenter:
Kartlegging næringsarealer Trondheimsregionen-planstatus, egnethet, tidsperspektiv
Fortetting av næringsarealer i Trondheim – HUS arkitekter
Arealkrevende næringer i byomformingsområder i Trondheim – Rambøll