Elbiler truer utbygging av E6

Elbiler må betale i bomstasjonene. Noe annet vil undergrave finansieringen av E6 Melhus-Ulsberg og E6 Ranheim-Åsen (illustrasjonen). Det var budskapet fra ledelsen i Nye Veier AS på møtet i regionrådet i Trondheimsregionen 7. april.


Totalt er det beregnet at bilistene skal betale ca. 10 milliarder i kroner i bompenger for bedre E6 i Trøndelag. På E6 Øst økte andelen elbiler fra 5,3 til 7,5 prosent i løpet av 2016, og veksten kommer til å fortsette.

Det er alvorlig når bompenger skal stå for en stor del av finansieringen.

Mest fra bilistene på Ranheim-Åsen
På Ranheim-Åsen er det anslått at bominntekter må dekke 45-50 prosent av kostnadene når det blir fire felt. Det tilsvarer ca 5 milliarder kroner.

For Melhus-Ulsberg er bompengeandelen anslått til 25-30 prosent, også det ca 5 milliarder kroner. Melhus-Ulsberg er lengre og dyrere, men har mindre trafikk.

Nye Veier AS satser på å få bomsystemene vedtatt i Stortinget i høst. I så fall kan utbygging på Ranheim-Åsen starte tidlig i 2019. Men tidsskjemaet er stramt. Kommunene skal etter planen uttale seg om bomplassering og takster før 15. juni. Da kommer saken opp i fellesnemnda for det nye Trøndelag.

Protest fra Trondheim
På møtet i regionrådet protesterte Rita Ottervik på vegne av Trondheim kommune:

  1. For kort tidsfrist.
  2. Trondheim vil ha bom på E6 på Ranheim inn i Miljøpakken.
  3. Tre år uten bominnkreving på E6 Øst vil gi så stor økning i biltrafikken at det blir umulig å klare nullvekstmålet i Bymiljøavtalen. Da mister Trondheim og fylkeskommunen penger fra staten.

Om det siste – tre år uten bom:
Dagens E6 Øst er nedbetalt i 2023. Bommene skal da tas ned, med mindre den på Ranheim får stå og inngå i Miljøpakken. Innkreving på de nye E6-prosjektene skal starte etterskuddsvis, altså når ny veg er kjørbar. Nye Veier AS regner med at det skjer i 2026. I så fall blir det bomfritt mellom Stjørdal og Trondheim i perioden 2023-2026.

Nye Veier AS vil flytte dagens bom på Ranheim inn i Malvik når ny veg med fire felt er ferdig. Selskapet står fast på at dette er en E6-bom (ikke Miljøpakken).

Torgeir Anda, Malvik: – Vi må bruke anleggsperioden på E6 Øst til å gi kollektivtrafikken på strekningen et løft – det vil si gi den fortrinn. Flybussen og rutebussene kan ikke stå i bilkøen.

Nye Veier foreslår fire bommer på Ranheim-Åsen: Malvik, Hell, sør for Forbordsfjellet i Stjørdal og ved Åsen i Levanger. Leistad (bom på rampe) kan forsvinne. Det vil koste 116 kr. i bompenger å kjøre hele strekningen med personbil, det dobbelte med tung bil.

E6 Melhus-Ulsberg.
Nye Veier AS har fått ned kostnadene og håper på byggestart i 2022.  Men E6 Sør er fortsatt et av de elleve prosjektene i Nye Veiers portefølje som er prioritert lavest på grunn av liten samfunnsnytte. Jo lenger ned på lista, dess mer usikkert tidspunkt for byggestart.

Statens vegvesen har ansvaret for strekningen Vindåsliene-Korporals bru i Midtre Gauldal. Nord og sør for denne skal Nye Veier bygge.

Nye Veier foreslår følgende bomstasjoner: Skjerdingstad, Rødskaft og Håggå i Melhus/Midtre Gauldal. Storpynten og Garli i Rennebu. I tillegg kommer en bom i regi av Statens vegvesen i prosjektet Vindåsliene-Korporals bru.

Med forslagene til takster vil det koste 213 kr. å kjøre Melhus-Ulsberg med personbil, og 514 kr. for tung bil. Takstene varierer fra 27 til 43 kr. for personbil i bommene.

På møtet ga flere uttrykk for bekymring for jernbanen. Det går mye raskere å bygge veg. Vil toget ha utspilt sin rolle den dagen dobbeltsporet kommer?

Anne Skolmli, Jernbanedirektoratet: – Politikerne våre må stå sammen og  være tydelige på at de satser på jernbane.

Foreløpige nøkkeltall Ranheim-Åsen

Byggeperiode 2019-2027
Bompenger kreves inn 2026-2040 (15 år)
Bompenger lett bil 116 kr
Bompenger tung bil 232 kr (2 x lett bil)
Kostnad utbygging 11,1 mrd
Andel bompenger 45-50%

Foreløpige nøkkeltall Melhus-Ulsberg

Byggeperiode 2022-2027
Bompenger kreves inn 2025-2042
Bompenger lett bil 213 kr
Bompenger tung bil 514 kr (2,5 x lett bil)
Kostnad utbygging 15,9 mrd
Andel bompenger 25-30 %

Nye Veier planlegger å bygge fra nord (Melhus) Bompengeinnkreving kan derfor starte i Melhus (2025-2039) og tre år senere lenger sør (2028-2042).

Les mer fra regionrådet i dette nyhetsbrevet: Bompenger, transport og tested in Hell.