Vedtekter Trondheimsregionen

Fastsatt av Trondheimsregionen 17.06.2011

§1 Forankring i kommuneloven
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens § 27om interkommunalt samarbeid til løsning av felles oppgaver.

§2 Medlemmer
Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Andre kommuner og fylkeskommuner kan etter vedtak i Trondheimsregionen tas inn som medlemmer.

§ 3 Styrets sammensetning og utpeking av medlemmer i Trondheimsregionen
Ordførerne i medlemskommunene og fylkeskommunen utgjør gjennom sin stemmerett i Trondheimsregionen-regionrådet styret for samarbeidet i henhold til kommunelovens §27. Sør-Trøndelag fylkeskommune kan oppnevne representant som fylkesordføreren bemyndiger.
Ordfører og en representant for opposisjonen oppnevnes av kommunene og fylkeskommunen for valgperioden og deltar sammen med rådmannen som medlemmer i Trondheimsregionen-regionrådet.
Trondheimsregionen-regionrådet velger arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og inntil to øvrige ordførere fra medlemmene.

§ 4 Stemmerett og ledelse
Det politiske flertallet i den enkelte kommune og fylkeskommunen, representert ved ordføreren, forvalter kommunens og fylkeskommunens stemmerett i Trondheimsregionen-regionrådet.
Representanten for opposisjonen deltar med møte- og talerett. Rådmannsforum for Trondheimsregionen består av rådmennene fra medlemskommunene og fylkeskommunen. Rådmennene deltar i Trondheimsregionen-regionrådets møter med møte- og talerett. Det kan oppnevnes observatører til Trondheimsregionen-regionrådet og rådmannsforum med møte- og talerett.
Leder og nestleder i Trondheimsregionen-regionrådet velges for valgperioden blant ordførerne.

§ 5 Samarbeidets avgjørelser
Konsensusprinsippet legges til grunn. Den enkelte kommunene har reservasjonsrett i saker eller prosjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta.
Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av Trondheimsregionen-regionrådet i hastesaker.

§ 6 Området for styrets virksomhet
Trondheimsregionen-regionrådet skal være medlemskommunenes felles drøftings- og samordningsorgan og har som formål å ivareta felles interesser og å styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon.
Trondheimsregionen-regionrådet kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av regional karakter, herunder fastsette og følge opp intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid.
Trondheimsregionen-regionrådet kan fungere som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle utredningsarbeider og opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter behov.

§ 7 Forankring
Kommunestyrene behandler en sak om samarbeidet i Trondheimsregionen i slutten av hver valgperiode. Saken med vedtak tas opp av nytt kommunestyre i starten av valgperioden. Ut fra evaluering av perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regionen står overfor og hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse.

§ 8 Sekretariat
Trondheimsregionen skal ha en egen sekretariatsordning med daglig leder. Trondheim kommune er vertskommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Vertskommunen har ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon.
Trondheimsregionen-regionrådet fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov.

§ 9 Saksbehandling
Saker til rådmannsforum, arbeidsutvalg og Trondheimsregionen-regionrådet skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder. I saker som krever beslutning om handling/ressursbruk innstiller arbeidsutvalget til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet.
Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse før saken tas opp til vedtak i Trondheimsregionen.

§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser
Kommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene betaler en nærmere fastsatt årlig kontingent. Trondheimsregionen har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra medlemmene økonomiske forpliktelser.

§ 11 Uttredelse
Den enkelte kommune og fylkeskommune kan tre ut av Trondheimsregionen etter vedtak i kommunestyre/bystyre eller fylkesting. Uttredelse får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt.