Samarbeidsavtale Trondheimsregionen

Medlemskommunene har erstattet tidligere vedtekter for Trondheimsregionen med Samarbeidsavtale i henhold til ny kommunelov.
Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen (Regionrådet for Trondheimsregionen):

§ 1 Forankring i kommuneloven
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens kapittel 17 og 18 om interkommunalt politisk råd.

§ 2 Medlemmer
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen (også kalt Regionrådet for Trondheimsregionen) er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen. Andre kommuner og fylkeskommuner kan etter vedtak i Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen tas inn som medlemmer.

§ 3 Området for Interkommunalt politisk råd sin virksomhet
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen skal være medlemskommunenes felles drøftings- og samordningsorgan og har som formål å styrke samarbeidet mellom kommunene, ivareta felles interesser og å styrke regionens attraktivitet i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Rådet kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av regional karakter, herunder fastsette og følge opp intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid. Rådet kan fungere som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle utredningsarbeider og opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter behov.

§ 4 Representantskapets sammensetning og utpeking av medlemmer i Interkommunalt politisk råd
Ordførerne i medlemskommunene utgjør gjennom sin stemmerett i Interkommunalt politisk råd representantskapet for samarbeidet i henhold til kommunelovens §18-3. Ordfører og en politisk representant oppnevnes av kommunene for valgperioden og deltar sammen med kommunedirektør (rådmann) som medlemmer i regionrådet. Kommunene velger en vararepresentant for hver av sine politiske representanter.

§ 5 Stemmerett, ledelse og organisering

Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert ved ordføreren, forvalter kommunens stemmerett i Interkommunalt politisk råd. De øvrige politiske medlemmene har møte- og talerett. Rådet velger arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og to øvrige ordførere fra medlemmene. Rådmanns-/kommunedirektørforum for Trondheimsregionen består av rådmennene/kommunedirektørene fra medlemskommunene. Rådmennene/kommunedirektørene deltar i Rådets møter med møte- og talerett. Det kan oppnevnes observatører til rådet og rådmanns-/kommunedirektørforum med møteog talerett. Daglig leder har møte- og talerett. Næringsrådet oppnevnes med representanter fra rådmennene/kommunedirektørene, næringsliv/virkemiddelaktører og NTNU/SINTEF. Næringsrådet har beslutningsmyndighet i mindre næringsutviklingssaker, etter fullmaktsgrenser fastsatt av Interkommunalt politisk råd.

§ 6 Samarbeidets avgjørelser Konsensusprinsippet legges til grunn

Den enkelte kommunene har reservasjonsrett i saker eller prosjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av rådet i hastesaker.

§ 7 Forankring

Det gjøres en evaluering av samarbeidet mot slutten av hver valgperiode, inkludert en vurdering av medlemsavgiftens størrelse i kommende valgperiode. Ut fra evalueringen skal det vurderes om det skal gjøre endringen i samarbeidets innhold og prioriteringer. Denne evalueringen skal behandles av kommunestyrene ved starten av hver valgperiode.

§ 8 Sekretariat

Trondheimsregionen skal ha en egen sekretariatsordning med daglig leder, men er ikke et eget rettssubjekt. Trondheim kommune er administrativ ansvarlig kommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Trondheim kommune har ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. Interkommunalt politisk råd fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov.

§ 9 Saksbehandling

Saker til rådmanns-/kommunedirektørforum, arbeidsutvalg og Interkommunalt politisk råd skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder. I saker av prinsipiell betydning eller som krever beslutning om ressursbruk utover daglig leders fullmakt innstiller arbeidsutvalget til vedtak i Regionrådet. Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse før saken tas opp til vedtak i Trondheimsregionen.

§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser

Kommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene betaler en nærmere fastsatt årlig kontingent, vedtatt av Rådet. Eierandelen og ansvarsandelen for den enkelte kommune settes lik den andelen av samlet kontingent hver enkelt kommune svarer for. Trondheimsregionen har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra medlemmene økonomiske forpliktelser. Den enkelte kommune bærer selv sine kostnader ved å delta i rådets møter og aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter.

§ 11 Uttredelse og oppløsning

Den enkelte kommune kan tre ut av Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen etter vedtak i kommunestyre/bystyre eller fylkesting. Uttredelse får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt. Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen kan oppløses av et flertall på 2/3 av deltakerkommunene.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne samarbeidsavtalen er gyldig når alle kommunene og Interkommunalt politisk Råd for Trondheimsregionen har vedtatt den.