Kommunereformen: Ordførere mener Trondheimsregionen blir misbrukt

De ti ordførerne i Trondheimsregionen mener Regjeringens ekspertutvalg misbruker Trondheimsregionen i sin argumentasjon for å slå sammen kommuner.

Rita Ottervik Ordførerne har sendt brev om saken til kommunalminister Jan Tore Sanner. De hevder ekspertutvalget feilinformerer og snur virkeligheten på hodet i sin beskrivelse av Trondheimsregionen. – Sanner bør korrigere informasjonen overfor Stortinget, sier ordfører Rita Ottervik i Trondheim (bildet) til Kommunal Rapport.

Kommunal Rapport slår nå opp saken under tittelen «Ti ordførere refser ekspertutvalget».

Dette er bakgrunnen:
Ekspertutvalget, under ledelse av professor Signy Irene Vabo, gir Regjeringen faglige råd i arbeidet med å planlegge en reform av kommunestrukturen – i realiteten sammenslåing av kommuner. Utvalget bruker Trondheimsregionen som eksempel på at mange kommuner i en storbyregion hindrer effektivt samarbeid. Konkrete eksempler/påstander fra utvalgets rapport:

* Kommunene er ikke blitt enige om lokalisering av nytt knutepunkt for logistikk, noe som forsinker utvikling av regionen.
* Kommunene konkurrerer om næringsetableringer framfor å samarbeide.
* Samarbeidet om en interkommunal arealplan er basert på konsensus, og det er derfor vanskelig å enes om tiltak som minimerer transport i regionen.
* Malvik kommune leverte innsigelse på Trondheim kommunes arealplan, noe som viser at kommunene tolker den felles planen forskjellig.

Ekspertutvalgets konklusjon i kortform: Færre kommuner i en storbyregion som Trondheim vil gi bedre og mer effektiv samfunnsutvikling.

Melhus-ordfører Jorid Jaghtøyen sitter i en referansegruppe for ekspertutvalget. Jagtøyen kritiserte utvalget i et innlegg på Trondheimsregionens samling i Klæbu 25.april. Jagtøyen viste blant annet til Miljøpakken som en suksess i regionen.

I ettertid har ordførerne samlet fulgt opp med et brev til kommunalminister Jan Tore Sanner. Hovedpunkter:

* Interkommunal arealplan (IKAP) fungerer og har gitt bedre arealbruk både for bolig, næring og transport.
* Kommunene konkurrerte om næringsetableringer for ti år siden, men samarbeider godt i dag.
* Miljøpakken har skapt et trendskifte i reisevaner.

Les brevet her.

I et intervju med Kommunal Rapport om brevet sier ordfører Rita Ottervik i Trondheim at kommunalminister Jan Tore Sanner bør korrigere feilinformasjon overfor Stortinget og andre.

Statssekretær Jardar Jensen i Sanners departement sier at ekspertutvalget bygger på to uavhengige forskningsrapporter (Vestlandsforskning og Telemarksforskning) som synliggjør utfordringene ved interkommunale samarbeid som krever konsensus.

En av de ti ordførerne i regionen tilhører ett av regjeringspartiene; Ove Vollan (Høyre) fra Rissa.