Se hvordan folk reiser i kommunene våre

Sandmoen

Trondheim og til en viss grad Stjørdal er de eneste av kommunene våre der folks reisevaner har endret seg merkbart de siste fire årene. Trondheim har greid å få til et trendskifte fra bil til miljøvennlig transport. Også i Stjørdal har bilandelen sunket mens en langt større andel reiser kollektivt.

Det viser den nye nasjonale Reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/2014). Forrige store spørreundersøkelse var i 2009/2010. Bildet er fra Sandmoen, der det snart bygges fire-felts E6. 

Trondheim best i klassen
Trondheim utmerker seg av storbyene ved å oppnå målet i klimaforliket på Stortinget: All vekst i persontrafikken i storbyene skal skje ved gåing, sykkel og kollektivbruk. Selv om folketallet vokser, har Trondheim greid å redusere biltrafikken.

Kollektivbruken i regionen har som kjent økt kraftig siden 2010. Da ble busstilbudet forbedret og prisene satt ned. Men siden kommunene også vokser i innbyggertall, vokser også bilbruken de fleste stedene selv om flere tar buss og tog.

Trondheim, med en bilandel på 51 prosent, kan du lese mer om hos Miljøpakken.

Noen enkeltfunn ellers i regionen:

  • I alle kommunene er andelen av reiser med bil (bilfører og passasjer slått sammen) 70 prosent eller høyere.
  • Melhus og Midtre Gauldal er «verst» med 79 prosent bilbruk.
  • Både i Melhus og Malvik er det registrert høyere bilandel enn for fire år siden.
  • Rissa og Orkdal utmerker seg med høy andel gåing.
  • I Stjørdal har bilbruken falt fra 74 til 70 prosent, mens kollektivbruken har økt fra 3 til 5 prosent – altså en klar dreining.
  • Stjørdal og Orkdal har mest sykling.

NB1: For små kommuner er antallet spurte lavt, usikkerheten tilsvarende stor og det er rundet av for desimaler. Undersøkelsen gjelder innbyggere over 13 år.

NB 2: Trondheimsregionen har som mål å få til et utbyggingsmønster som reduserer bilbruken også utenfor storbyen Trondheim. Dessuten er det vanlig lokalpolitikk å ha reduserte utslipp av klimagasser som politisk mål. Biltrafikk står ca 20 prosent av alle utslipp av klimagasser i Norge.

Tabellen viser andel reisetype (prosent) i hver enkelt kommune i 2013/2014. Summen blir litt lavere enn 100 prosent fordi en «annet-gruppe» er holdt utenfor:

Kommune Gåing Sykkel Kollektiv Bilfører/pass.
Trondheim  28  9 10  51
Stjørdal  14  5  5  70
Malvik  16  2  5  74
Melhus  14  1   9   79
Orkdal   21   4  3  71
Skaun   9   3 10  76
Midtre Gauldal  12  2  5   79 
Klæbu  17  1 6  71
Rissa   21   1 3  70
Leksvik  21  2  0   76
Gjennomsnitt regionen  24  7  8   58