Fornybar AS til Trondheim – bru til Fosen?

Brubilde
Bru over Trondheimsfjorden kommer – hvis ildsjelene på Fosen lykkes med å overbevise myndighetene. Prosjektleder Olav Ellevset fortalte om arbeidet da regionrådet i Trondheimsregionen møttes i Trondheim 12. februar.

Store bruprosjekter øker verdiskaping, endrer samfunnsutvikling og snur flyttestrømmer, ifølge Ellevset. Målet er å få brua inn som del av Fergefri E39. Analyser tyder på store samfunnsøkonomiske gevinster for fjordkryssingene.

Se Ellevsets presentasjon på møtesida.

Stratetisk næringsplan (SNP)
Høres muligens kjedelig ut, men er uhyre viktig for Trondheimsregionen. Kommunene skal trekke i samme retning for å øke verdiskapingen. Målet er å oppnå en andel av brutto nasjonalprodukt som tilsvarer regionens andel av befolkningen.

SNP skal rulleres når det nå har gått fem år siden den ble vedtatt. Trondheimsregionen ber derfor om innspill til fornyet SNP.

Status: Verdiskapinga øker, men fortsatt henger vi litt etter. Trondheimsregionen gjør det godt i Nærings-NM. Sør-Trøndelag er fylket hvor det blir brukt klart mest ressurser innen FoU. Kunnskapsmiljøene er vårt udiskutable fortrinn i konkurransen med andre regioner.

Innspill: Planen må spisses, vi har for mange strategier (35). Vi må bli enda bedre til å bruke kraften i kunnskapsmiljøene. Målet er å skape størst mulig verdier til fordeling i alle kommunene, detfor må vi ha en felles plan. Mystisk at bedrifter som sliter med plassmangel i Trondheim vegrer seg mot å flytte til nabokommuner.

Les mer i dette nyhetsbrevet og se presentasjoner.

Fornybar AS
Regjeringen etablerer et grønt investeringsfond for å bidra til omstilling og nyskaping i norsk næringsliv. Det skal  satses penger på å gjøre business av fornybar teknologi. Trondheimsregionen støtter Næringsforeningen i kravet om at regjeringen plasserer Fornybar AS i Trondheim. Her finnes forskningsmiljøene, bedriftene og kompetansen innen denne type investering.

Buss og bymiljø
Trondheim og Sør-Trøndelag fylke ble første ute med å inngå Bymiljøavtale med staten. Staten gir 3,76 milliarder kroner til 2023 for å hindre vekst i biltrafikken. 1,4 milliarder av dette er statens bidrag til superbuss. Det utgjør 50 prosent av kostnadene. Også resten av pengene skal gå ti tiltak for kollektivbruk, sykling og gåing.

Staten krever som motytelse at biltrafikken IKKE øker (Nullvekstmålet i Klimaforliket). Trafikkutviklingen skal følges nøye. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylke må sette inn nye tiltak for å bremse bilbruken dersom den begynner å vokse – feks når ny E6 Sør står klar med fire felt.

Sparer 40 000
Biltrafikken i Trondheim har avtatt de siste fire årene, men den øker i nabokommunene. Ca 80 prosent av pendlerne til Trondheim kommer med bil. AtB og Miljøpakken starter nå en kampanje med gratis buss i 30 dager som prøveordning for bilpendlere i Malvik, Klæbu og Melhus. En pendler i disse kommunene sparer rundt regnet 40 000 kr per år på å bruke buss i stedet for egen bil.