Strategisk næringsplan/Strategi for verdiskaping

Trondheim NTNU
Strategisk næringsplan er et verktøy for å øke verdiskapingen i Trondheimsregionen. Planen skal gjøre regionen vår til et enda bedre sted å bo, arbeide og etablere virksomhet i framtida.

Ny plan vedtatt i 2016
Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ble første gang vedtatt i 2010 og revidert i 2016:

Strategisk næringsplan 2017-2020

Det er også vedtatt en:
Handlingsplan for Strategisk Næringsplan 2018-2019

I desember 2019 vedtok regionrådet at det skal lages en ny Strategisk næringsplan. Den skulle etter planen gjelde fra 2021, men prosessen ble forsinket pga pandemien. I desember 2021 vedtok regionrådet å justere planen ved å lage en Verdiskapingsstrategi tilpasset en tilsvarende strategi vedtatt på fylkesnivå. Verdiskapingsstrategi på høring 2022.

Vi har en stor fordel
Kunnskapsmiljøene anført av NTNU (bildet) er vårt sterkeste fortrinn i konkurransen med storbyregioner i inn- og utland. Strategisk næringsplan legger derfor stor vekt på Trondheimsregionen som et kraftsentrum i utvikling av ny og bærekraftig teknologi. I 2014 vedtok regionen som mål å doble antall teknologibedrifter og -arbeidsplasser innen 2025. Næringsforeningen i Trondheimsregionen har samme mål.

Trondheimsregionen vil forene hjernekraft og handlekraft. Det er derfor etablert et tett samarbeid mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og offentlig sektor. Vi stimulerer gründerånd og nyskaping. Innovasjon har blitt «in». Samtidig skjerpes konkurransen om kompetanse. Regionen ønsker å styrke arbeidet for å trekke til seg og beholde talenter.

Omorganisert i 2017
Fra 2017 ble næringsapparatet i Trondheim kommune og Trondheimsregionen slått sammen med felles ledelse gjennom daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet. Strategisk næringsplan er også gjeldende næringsstrategi for Trondheim kommune. Bakgrunnen var praktiske årsaker og et mål om bedre ressursutnyttelse og resultater.

Første versjon av Strategisk næringsplan: Strategisk næringsplan vedtatt i 2010.