De neste 25 årene må de ni kommunene rundt Trondheim bygge nytt eller rehabilitere gammelt for 17,5 milliarder kroner. Særlig eldrebølgen vil kreve voldsom innsats: 19 nye sykehjem og 375 nye omsorgsboliger.

Det viser rapporten Trondheimsregionen 2040. I tillegg kommer Trondheim kommune, som alene må forberede seg på å bruke 40 milliarder på investeringer og oppgradering innen 2040.

Tabell investeringer

Tabellen viser beregnet kapitalbehov for hver enkelt kommune i perioden 2014-2040.  Kategorien helse/velferd (særlig eldreomsorg) er den klart tyngste. Mange kommuner er godt rustet på skolesektoren.

Tabell nybygg

Over ser du beregnet behov for antall nybygg innenfor hver sektor i alle kommunene. Variasjonene er spesielt store når det gjelder omsorgsboliger. Fire av de ni kommunene trenger ikke bygge nye skoler dersom prognosene slår til; Malvik, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik.

Tabell 3 arealbehov

Nye bygg, idrettsanlegg og kirkegårder trenger mye plass. Det totale arealbehovet er på ca 1000 dekar, noe som tilsvarer hele Midtbyen i Trondheim.

Det er laget en egen prosjektside for Trondheimsregionen 2040. Her finner du hovedrapporten, en kortversjon og et notat som inkluderer Trondheim. Trondheim kommune har tidligere laget en rapport med framskrivinger til 2030. Denne danner mønster for Trondheimsregionen 2040. For Trondheim er det nå gjort beregninger som utvider perioden fra 2030 til 2040 for sammenligningens skyld.

Totalt behov for investeringer/rehabilitering av kommunale bygg og anlegg blir dermed 57 milliarder kroner.

Formålet med prosjektet er å sikre best mulig planlegging, blant annet for å finne ut hva det bil bety når antall som er 80 år eller eldre i regionen øker fra 10 000 i 1994 til 30 000 i 2040. Antall innbyggere i aldersgruppen 70-79 dobles fra 20 000 til 40 000 i samme periode.