Slik bor vi: Eksempler fra Trondheimsregionen

TettstederHvordan vil folk helst bo i Trondheimsregionen? Hva kjennetegner gode tettsteder og sentrumsområder? Hva betyr et attraktivt bomiljø i konkurransen om gode hoder og hender?

NTNU-studentene Anna Lindholm og Elisabeth Varsi Stubbrud reiste i sommer rundt i kommunene våre på oppdrag fra Trondheimsregionen. De satte seg samtidig inn i faglitteratur om bokvalitet i tettbebygde områder, om boligpreferanser og om kommunenes rolle i styrking av sentra. Arbeidet har resultert i fire rapporter. Du finner rapportene her.

Lindholm og Varsi Stubbrud har blant annet vurdert fortettingsprosjekter i Trondheim, Stjørdal, Klæbu, Melhus og Orkdal. Noen får gode karakterer, andre kommer dårlig ut. Alt står i rapporten Tettere tettsteder.

De presenterer også eksempler på sentrumsutvikling i Melhus og Midtre Gauldal – og to steder utenfor regionen. Alt arbeidet deres inngår i kunnskapsgrunnlaget for rullering av IKAP.

Materialet peker på betydningen av å skape både attraktive bysentra og gode sentrumsområder i distriktskommunene. Noen få setninger som en smakebit (referanser i rapportene):

Om hvor folk vil bo:
«De som velger å bo i byen har en forestilling om byen som åpen, tolerant for forskjeller og utfordrende, i en positiv forstand. Til forskjell blir drabantbyene og forstedene beskrevet som ensartede, kjedelige og lite spennende (Danielsen, 2006). Barnefamiliene utenfor byene vektlegger kvaliteter som trygghet for barn og nærhet til naturen. Familiene i byene fremholder nærhet og korte avstander som positive faktorer.»

Om hva sentrum er, og sentrums betydning:
1. Et sted for handel, offentlig og privat tjenesteyting, og andre servicefunksjoner i et tettsted.
2. En kulturarena og en sosial møteplass der stedsidentitet og tilhørighet forankres og forsterkes.
3. Det er et distriktspolitisk mål å (…) styrke kommunene som alternative bosteder til byene. Et sentrum med et attraktivt bomiljø og et relevant arbeidsmarked er et sterkt virkemiddel.
4. Et sterkt og konkurransedyktig sentrum har en nøkkelrolle i et miljøperspektiv. Et attraktivt sentrum gir mindre transportarbeid og en mer effektiv arealbruk. Det gir også et godt grunnlag for utvikling av gang- og sykkelnettverk, og lokalt og regionalt kollektivtilbud.

Tyngdepunkt utenfor Trondheim
NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) har laget en rapport om regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Den vurderer alle kommunene i sør-fylket etter 15 indikatorer. Konklusjon: Orkanger/Orkdal er allerede et tyngdepunkt etter disse målene. Utfordringen for Orkanger/Orkdal er at nærheten til Trondheim i for stor grad kan gjøre kommunen til en bostedskommune med utpendling og bruk av byens tilbud framfor lokale.

Les NIBR-rapporten. Den er omfattende, men du finner en enkel oversikt (tabell 5.1) på side 121.

Dette skriver Sør-Trøndelag fylkeskommune om NIBRs vurdering av kommunene.