Ønskeliste for bedre veg og bane

Fra Elgeseter bru. Foto: Carl-Erik Eriksson.
Kollektivtransporten  trenger mer penger. Foto: Carl-Erik Eriksson.

Full satsing på dobbeltspor på jernbanen. Godsterminal på Torgård. Mer penger til kollektivtrafikken (bildet) og mer penger til drift og vedlikehold av fylkesveier. Fire felt der dette ikke er planlagt på E6 i Melhus. Bedre veger rundt ny regionhavn på Orkanger. Rabatt mellom bomsystemene.

Dette er i korte trekk hva Trondheimsregionen vil ha inn ny Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029. Her kan du lese vedtaket i sin helhet:

Regionrådet avgir følgende høringsuttalelse til transportetatenes grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029:
Høy ramme må legges til grunn.
• De viktigste premissene for våre prioriteringer innen samferdselsområdet er å legge til rette for en klimavennlig regionforstørring, og at areal og transport sees i sammenheng.
Dobbeltspor Trondheim- Stjørdal må inn i NTP 2018-2019, ved planlegging av dobbeltspor skal hensynet til strandsone, boligområder og dyrkamark vektlegges tungt og tunnelalternativer som hensyntar dette prioriteres. Det vil være helt nødvendig for å nå målene om regionforstørring og nullvekst i persontrafikken. Med en slik utbygging vil kommunene prioritere jernbanestasjonene for utvikling av arbeidsplasser, handel og bolig i samsvar med og som oppfølging av IKAP.
• Helhetlig utbygging av ny godsterminal på Torgård må inn i NTP. Investeringer i midlertidige terminalfunksjoner på Heggstadmoen kan ikke erstatte en fullverdig godsterminal med tanke på å gi godstogene nødvendig konkurransekraft. Adkomsten til Heggstadmoen er heller ikke dimensjonert eller egnet for slik terminaldrift. Det er viktig at utbyggingen av E6 Sør tilpasses ny godsterminal på Torgård gjennom økt kapasitet på Sandmoen kryss og tilstrekkelig kapasitet på tilførselsveier, men uten at veiutbyggingen blir forsinket.
• Forslaget i NTP om 40 minutters frekvens på Trønderbanen anses som uegnet overfor kundene. Anbudene på drift av jernbane som blir lagt ut i regionen må ta høyde for halvtimes frekvens Steinkjer – Støren og 15 minutt frekvens Stjørdal – Melhus.
• Utbygging av ny havn på Orkanger må skje parallelt med en nødvendig oppgradering av vegsystemet slik at godstransporten til og fra havna kan skje på en trygg og effektiv måte. Strekningen E39 Harrangen -Thamshavn prioriteres.
• Strekningen Melhus sentrum – Hofstad næringspark må utbygges til 4 felts motorveg i henhold til den standard som det legges opp til på strekningen Skjeringstad – Støren.
• Bevilgning til drift og vedlikehold på fylkesveg må opp på samme nivå som for riksveg.
• For å sikre en fortsatt god utvikling i kollektivtransporten er det viktig at staten bidrar til å løse de økte utgiftene til drift ved en ønsket passasjerøkning.
• Staten må legge til rette for gjensidige rabattordninger mellom de forskjellige bomveiprosjektene slik at den totale belastningen ikke blir uakseptabel.

Uthevinger er lagt inn ved redigering.