Godsterminal på Torgård: Tunnel er nøkkel til suksess

Torgard JBVOmtrent som på bildet til høyre vil en godsterminal på Torgård komme til å se ut. Persontog kan suse til og fra Trondheim i sporet til venstre.

Regionrådet i Trondheimsregionen vedtok 13. februar en tydelig høringsuttalelse: Tunnel under Vassfjellet må komme med en gang ved utbygging. Trondheimsregionen advarer mot ideen om en trinnvis utbygging der godstog skal rygge fra Heimdal til Torgård.

Fredag markerte også en milepæl for regionen. Da ble IKAP 2 vedtatt.

Les mer fra møtet i regionrådet under:

GODSTERMINAL PÅ TORGÅRD – BYGG TUNNEL FØRST! Trondheimsregionen gir klar beskjed til myndighetene:
• Bygg tunnel under Vassfjellet først. Midlertidig løsning med en terminal på Heimdal og en på Torgård er uheldig:
* Vil svekke jernbanen og gi enda flere trailere.
* Fare for at tunnel under Vassfjellet aldri kommer – provisorisk løsning blir sovepute.
* Store støy- og miljøplager for folk på Heimdal.
* Mindre plass til persontog i strid med mål om at flere skal reise miljøvennlig.

Raymond Siiri, Jernbaneverket, orienterte om anbefaling Torgård framfor Søberg. Noen stikkord:
• Anslag kostnad: 6,7 mrd. kr/146 daa matjord går med.
• Tunnel under Vassfjellet opp til Torgård vil gi 800 000 kbm stein.
• Store fordeler ved full utbygging i ett trinn med tunnel først – ikke i et senere byggetrinn. Næringslivet er mot en midlertidig løsning der godstog skal rygge fra Heimdal til Torgård.
• Tunnel under Vassfjellet og dobbeltspor videre Heimdal-Trondheim må til for å øke kapasiteten på persontog.

Les mer om prosjektet hos Jernbaneverket.

Vedtak (forkortet): Trondheimsregionens høringsuttalelse: Ber om full utbygging inkludert tunnel under Vassfjellet i ett trinn.  Avviser forslag om trinnvis utbygging. Ber myndighetene samtidig finansiere veg- og kryssløsninger til godsterminal og havn (Orkanger), og forsterke Dovrebanen og Rørosbanen for bedre leveringssikkerhet. Torgård må ikke forsinke fire felt på E6 Sør (skal bygges 2015-2018).

IKAP 2 (NYE IKAP) ER VEDTATT
Regionrådet vedtok IKAP 2 (ny versjon av Interkommunal arealplan). Noen hovedpunkter som ti kommuner er enige om:
• Utbygging slik at vi reduserer behovet for bilbruk. Flere skal gå, sykle og reise kollektivt.
• Alle tar ansvar for å verne jordbruksarealer.
• Viktig å utvikle sentrums- og stasjonsområder.
• Vi skal markedsføre utpekte næringsarealer for store bedrifter.

Vern av jord – mer enn ord?
Tidligere har mye av debatten dreid seg om hvor strenge kravene skal være til utbygging bare nær sentra og kollektivknutepunkt. På møtet ble det debatt om flytting av matjord som bygges ned og ellers vil gå tapt.
Jon P. Husby, Skaun: – Vi trenger et referanseområde (pilotprosjekt for flytting).
Jarle M. Gundersen, Klæbu: – Vi må ha mer kunnskap. Resultatene har vært dårlige.
Jorid Jagtøyen, Melhus: – Forsknings- og teknologimiljøet vårt må kunne bidra.
Esther Balvers, IKAP-prosjektleder: – Massedeponi kan være aktuelle steder å legge matjord.

Plan for massedeponi sendes på høring. Les om massedeponi i Trondheimsregionen.

Vedtak: Regionrådet vedtar IKAP 2, justert etter høringsrunden.

STOR-TRØNDELAG KAN KOMME I 2018
Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen om arbeid for et felles Trøndelag:
* November 2015: Utredning ut til kommunene på høring.
* Februar 2016: Felles fylkesting.
* April eller juni 2016: Vedtak – ja eller nei til ett Trøndelag.
Hvis ja:
* September 2017: Valg av politikere til nytt fylke/region.
* 2018: Sør- og Nord-Trøndelag inngår ekteskap og flytter sammen.

Fylkeskommunene skal nå lage en felles fylkesplan for å vise tydelig hva vi prioriterer i Trøndelag. Stortinget kan komme til å ønske enda større enheter, for eksempel Møre og Nordland opp til Salten inn i en Midt-Norsk region. Trøndelag sier foreløpig at de som ønsker å bli med er velkommen, men de må finne ut av det selv. Diskusjon: • Bør vi være mer offensive enn bare å si velkommen til Møre/Nordland?

Vedtak: Tatt til orientering.