Trondheimsregionen har som overordnet mål å bli den mest attraktive storbyregionen i Norge. Det skal vi oppnå med en felles satsing på bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne.

Strategien bygger på fylkets verdiskapingsstrategi, og skal brukes av din kommune til å utarbeide en handlingsplan med tiltak for økt verdiskaping.

På denne sida finner du de seks satsingsområdene i strategien. Klikk på hvert tema for å se konkrete mål.

Satsingsområder frem mot 2025

Den største utfordringen for videre utvikling av regionen er tilgang på arbeidskraft. Det gjelder både nødvendig kompetanse og antall hoder og hender.

Dette er målene vi jobber mot

 • Etablere et regionalt, strategisk program for økt kvalitet på informasjon om jobbmuligheter til skoleelever.
 • Sørge for at 60 % av studentene har god kjennskap til regionens arbeids- og næringsliv, og at 10 % flere av studentene velger å bli etter endte studier.
 • Styrke evnen til å tiltrekke og beholde nødvendig kompetanse innen prioriterte næringer, ved å etablere en organisasjon som jobber operativt og strategisk.
 • Etablere et aktivt kompetanseforum som arbeider med å løse arbeidslivets utfordringer med tilgang på nok og riktig arbeidskraft i fremtiden.
 • Redusere utenforskap i arbeidslivet, gjennom helhetlig og koordinert samarbeid.
Les mer

Smarte løsninger kan kompensere for noe av mangelen på arbeidskraft. Trondheimsregionen investerer i mer forskning og ny kunnskap enn noe annet sted i Norge, og det må vi dra nytte av.

Dette er målene vi jobber mot

 • Styrke «Teknologihovedstaden» som merkevare.
 • Øke antallet vekstkraftige teknologiselskap til 1000 med 20 000 ansatte.
 • Sørge for at ny teknologi blir brukt aktivt blant kommunene i Trondheimsregionen, som bedrer tjenestene til innbyggerne og næringslivet, gjerne gjennom samarbeid.
 • Gjøre kommunene i Trondheimsregionen til engasjerte pilotkunder for regionale teknologiselskaper.
 • Tilrettelegge for at teknologi skapt i Trondheimsregionen blir synlig lokalt.
 • Øke satsingen på internasjonalisering, eksportandeler og investeringsattraktivitet for teknologi skapt i regionen.
Les mer

Universitetene, forskningsmiljøene og innovasjonsmiljøene er regionens ubestridte fortrinn. De tiltrekker både studenter, forskere, finansiering og næringsliv, som i sin tur skaper både sysselsetting og bosetting i regionen.

Dette er målene vi jobber mot

 • Gi regionens universiteter og FoUI-miljøer de beste rammebetingelsene for å videreutvikle sin virksomhet.
 • Gjøre regionens ulike testarenaer internasjonalt ledende innen sine fagområder, og anerkjent som betydningsfulle katalysatorer for innovasjon og nyskaping.
 • Etablere Trondheim som Nordens beste studentby.
 • Gjøre kommunene i Trondheimsregionen best i landet på å samarbeide med regionens unike forskningsmiljø.
 • Rangere Trondheimsregionen/Trøndelag på topp 15 av EUs Regional Innovation Scoreboard.
 • Skape en felles gründerstrategi for Trondheimsregionen med fokus på grønn konkurransekraft og tilgang på kapital.
 • Etablere flere klynger finansiert via nasjonale klyngeprogram.
Les mer

Den enkelte kommunen er sentral for å stimulere til økt verdiskaping. Næringsareal, boligtilbud og sentrumsutvikling er særlig viktig for å tiltrekke seg nyetableringer og kompetanse.

Dette er målene vi jobber mot

 • Gi kommuner og næringsliv en felles oppfatning av hva det innebærer å være en næringsvennlig kommune, konkretisert i Trondheimsregionens Næringsmanifest.
 • Øke forutsigbarheten for næringslivet og forsterke kompetansemiljøet innen plan- og byggesaksbehandling, gjennom kommunevise samarbeid.
 • Sørge for egnede næringsareal som dekker det eksisterende næringslivets behov, og gjør regionen attraktiv for nyetableringer.
 • Sørge for egnede og attraktive boligareal som dekker regionens behov, også med tanke på å tiltrekke flere innbyggere.
 • Bruke Trondheimsregionens fortrinn i et strukturert og strategisk arbeid med innflagging av bedriftsetableringer.
 • Gjøre Trondheimsregionen som bo- og arbeidsmarked mer effektivt gjennom bedre infrastruktur og samferdselsløsninger.
 • Etablere anskaffelsesstrategier blant kommunene i Trondheimsregionen, som utnytter kraften i offentlige innkjøp, samt stimulerer til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i regionen.
Les mer

Trondheimsregionen har mye å tjene på å være vertskap for store arrangementer. Ikke bare gir det ringvirkninger for næringslivet, men det bygger regionen som en positivt ladet merkevare. Ikke minst gjør det også regionen til et attraktivt sted å bo, studere og jobbe i.

Dette er målene vi jobber mot

 • Etablere et felles profilering- og destinasjonsselskap for Trondheimsregionen, som bidrar til en bærekraftig, attraktiv og mangfoldig opplevelsesregion, hvor opplevelser og severdigheter i hele regionen drar nytte av Trondheim som motor.
 • Sørge for at opplevelser og arrangement i Trondheimsregionen bidrar til større og mer bærekraftig verdiskaping, med betydelige ringvirkninger for næringslivet.
 • Aktivere næringslivet i Trondheimsregionen på en slik måte at ringvirkningene fra ski-VM får stor betydning for verdiskapingen, og at strukturen for å aktivere næringslivet blir benyttet ved fremtidige store arrangement.
 • Etablere strukturer for dialog og erfaringsutveksling mellom store arrangement og mesterskap.
 • Etablere et privat/offentlig arrangementsfond for regionen, som bidrar til flere store arrangement og mesterskap.
 • Gi Trondheimsregionen en eller flere nye attraksjoner med nasjonal og internasjonal tiltrekningskraft.
Les mer

Trøndelag står for 20 % av norsk matproduksjon. Her står Trondheimsregionen sentralt, og vi har en målsetning om å bli en internasjonalt anerkjent matregion. Samarbeid med lokale FoUI-miljøer gir oss et stort fortrinn i arbeidet mot denne ambisjonen.

Dette er målene vi jobber mot

 • Gjøre Trondheimsregionen anerkjent som internasjonal matregion og Home of Nordic Flavours.
 • Styrke Trondheimsregionen som markedsplass gjennom bedre samarbeid mellom lokalprodusenter, restauranter og øvrige utsalg.
 • Sørge for at regionens næringsliv har konkurransefordeler og økt verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av fornybare naturressurser og innovative sirkulære verdikjeder.
 • Bruke FoUI-miljøene i Trondheimsregionen til å bidra med innovative løsninger og kunnskap slik at Trøndelag er nasjonalt ledende i utviklingen av bioøkonomien.
 • Utnytte urbant landbruk for å øke lokal matproduksjon og reduserte klimautslipp.
 • Etablere gode rutiner for å sikre landbruksnæringa tilgang til god matjord.
Les mer

Målområder for arbeidet

Tilflytting endrer befolkningsmassen. Dette må planlegges for med utgangspunkt i strukturelle betingelser og forutsetninger i din kommune. Les mer

Næringsutvikling og nyetablering endrer sysselsettingen og bruken av areal. Dette må planlegges for med utgangspunkt i strukturelle betingelser og forutsetninger i din kommune. Les mer

Forutsetninger for å lykkes

Regionens kommuner kan ikke lykkes med næringsutvikling på egen hånd. Utvikling og resultater skapes i samspill mellom kommune, region, næringsliv og øvrige aktører. Les mer

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for all kommunal planlegging. Dette skal skape et samfunn som takler klimautfordringene, og sikre et inkluderende arbeidsliv og økonomisk vekst. I tiden som kommer vil nye EU-direktiv også kreve bærekraftige produkter og tjenester. Les mer